Truyền thông

CUỘC CÁCH MẠNG CẢI TIẾN VỚI MẶT NẠ PLOLYMER SkinClinic

  CUỘC CÁCH MẠNG CẢI TIẾN VỚI MẶT NẠ PLOLYMER SkinClinic Các công ty Tây Ban Nha đã phát triển ba mặt nạ SkinClinic dưới dạng khái niệm "Polymer", nhằm vào các chuyên gia trong thẩm mỹ, chịu trách nhiệm đối với ánh sáng, công ty hoặc...
Χ